Qui som

Estatuts

ESTATUTS
COL·LECTIU VALL DE VERNISSA


TITOL I. DENOMINACIÓ

Capítol I. Denominació, fins, domicili i àmbit territorial.

Article 1
Es constitueix l’associació denominada Col·lectiu Vall de Vernissa, en el camp delimitat per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, la qual funcionarà d’acord amb allò establert als presents estatuts.

Article 2
L’Associació no té ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i pel compliment dels seus fins.

Article 3
1. El domicili de l’Associació s’estableix a Castellonet de la Conquesta i radica a la Partida del Tossal, s/n, (46726)

2. L’àmbit territorial d’acció previst per l’Associació es circumscriu als cinc pobles que constitueixen la Vall de Vernissa, és a dir: Alfauir, Ròtova, Castellonet de la Conquesta, Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (siga de caràcter comarcal, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Article 4
1. Constitueixen els fins del Col·lectiu Vall de Vernissa la defensa, conservació i divulgació del patrimoni cultural, històric, documental, mediambiental i social de la Vall de Vernissa, així com d’altres relatius, directament o indirectament, amb l’àmbit d’acció de l’associació. Especial atenció mereixerà tot allò relacionat en la intercomunicació de les poblacions esmentades i la seua relació amb àmbits territorials més amples.

2. L’associació realitzarà tota mena d’actuacions i d’iniciatives lícites que permeten desenvolupar els fins configurats en l’apartat anterior, com promoure actes culturals i projectes de divulgació, organitzar cursos, conferències, col·loquis, activitats d’esplai, de coneixement del medi, engegar programes de recuperació material i documental, incentivar la investigació, organitzar certàmens literaris, editar publicacions i per qualsevol altre mitjà similar. El Col·lectiu Vall de Vernissa podrà mantenir contactes i relacions amb institucions i societats per aconseguir les seues finalitats, sense altres limitacions que les establertes per les lleis vigents.

Capítol II. Dels membres de l’Associació. Drets i obligacions.

Article 5
1. Podran formar part del Col·lectiu Vall de Vernissa totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interés a servir els fins de l’associació d’acord amb els següents principis:

a. les persones físiques amb plena capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.
b. Els menors no emancipats de més de catorze anys d’edat han de comptar amb el consentiment, documentalment acreditat, de les persones que han de suplir la seva capacitat.
c. Les persones jurídiques de naturalesa associativa, amb acord exprés previ del seu òrgan competent, i les de naturalesa institucional, amb acord del seu òrgan rector.

2. Per ser-ne associat/da, hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que celebre; si la persona sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, la junta directiva no li podrà denegar l’admissió.

3. La condició d’associat/da és intransmissible.

Article 6
Els socis del Col·lectiu Vall de Vernissa seran de tres tipus:

1. socis de número:
a. les persones físiques que efectuen el pagament de la quota general.
b. les persones jurídiques, tant de naturalesa associativa com institucional, ho seran en qualitat de socis institucionals; gaudiran dels drets que per als i les associades s’assenyalen als articles següents, menys el de tenir vot en les assemblees generals i el de ser elegibles per ocupar càrrecs dels òrgans de govern.

2. socis familiars:
a. Són aquelles persones físiques que tenen agregat un o més beneficiaris, els quals podran ser solament l’altre membre de la parella i els seus descendents o ascendents immediats, però sempre que convisquen en el domicili familiar.
b. A aquests socis els hi correspon el pagament d’una quota superior a la dels socis numeraris, en un percentatge que no podrà excedir del 25% .
c. La persona titular serà considerada a tots els efectes com un/a soci/a de número. Els beneficiaris no tindran dret a vot ni a ser elegits, però gaudiran d’aquells avantatges que determine la Junta Directiva.

3. socis honorífics: Aquelles persones físiques o jurídiques que meresquen aquesta distinció, reconegudes per l’assemblea general, en virtut del seu prestigi i trajectòria professional en l’àmbit de l’associació o per la seva especial dedicació o col·laboració als seus objectius.

Article 7
Els drets que corresponen als associats i les associades són els següents:

1. participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els estatuts.
2. Per poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar inclós en els motius d’incompatibilitat que estableix la legislació vigent. Així mateix, com a garantia d’una voluntat integradora i plural de l’associació, tampoc podran ser-ne membres les persones electes o aquelles que hagen integrat alguna candidatura de qualsevol formació política; o qui ostente o haja ostentat cap càrrec polític significatiu, a judici de l’Assemblea General.
3. A ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació, del seu estat de comptes i de l’exercici de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
4. A ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell/ella i a ser informat dels fets que donen lloc a aquestes mesures; l’acord que, si escau, impose la sanció ha de ser motivat.
5. A impugnar els acords del òrgans de l’associació que estime contraris a la llei o als estatuts.

Article 8
Són deures dels i les associades:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament puntual de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pel òrgans de govern i representació de l’associació.
4. A complir la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries i assistir a les Assemblees Generals i a la Junta Directiva quan siguen membres.

Article 9
És perd la condició d’associat/da:

a. Per separació voluntària, en qualsevol temps, de la persona interessada, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b. Per falta de pagament de la quota establerta.
c. Per no complir les obligacions estatutàries.

TITOL II. ELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Capítol I. L’Assemblea General

Article 10
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació; els seus membres formen part d’ella per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, la qual adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

2. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els/les absents, els qui discrepen i aquells/es que, encara estant presents, s’hagen abstingut de votar.

Article 11
L’Assembla General té les següents facultats:

a) Modificar els estatuts de l’associació
b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
c) Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la memòria anual d’activitats.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva, així com també destituir-los i substituir-los.
e) Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
f) Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’associació complir els seus fins.
g) Fixar la forma i l’import de les quotes que els membres de l’associació tinguen que satisfer.
h) Dissoldre i liquidar l’associació
i) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n
j) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
k) Aprovar el reglament de règim interior
l) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
m) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
n) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estiga directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 12
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any i amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment de la Junta Directiva o d’un número de membres de l’associació que represente, al menys, un deu per cent de la totalitat.

Article 13
1. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit i, en la mesura del possible, mitjançant citació personal (per exemple, per correu electrònic) amb una antelació mínima de quinze dies naturals, indicant-ne l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el president/da de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vice-president/a o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui siga de la Junta Directiva.

3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió on reflexarà un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions. A l’inici de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la.

Article 14
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament siga quin siga el nombre de persones associades presents o representades.

2. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

3. Els acords s’adopten per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. Això no obstant, requereixen majoria qualificada de les persones presents o representades, que resulta quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació.

Capítol II. La Junta Directiva.

Article 15
1. L’Associació la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per: President/a de l’associació, Vice-president/a, Secretari/ària, Tresorer/a i un màxim de 10 Vocals.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació lliure i secreta de l’Assemblea General.

3. Les candidatures seran obertes, es a dir, qualsevol persona associada podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles:

a. ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar inclós en els motius d’incompatibilitat que estableix la legislació vigent.
b. no ser persona electa o haver integrat alguna candidatura d’una formació política; o ostentar o haver ostentat cap càrrec polític significatiu a judici de l’Assemblea General.

4. Resultaran elegits per als càrrecs de President/a, Vice-president/a i Vocals (en un màxim de déu més dues places més reservades per als càrrecs de Secretari/ària i Tresorer/a) els candidats o les candidates que hagen obtingut major nombre de vots i per aquest ordre.

5. El Secretari/ària i el Tresorer/a els escollirà la Junta Directiva d’entre els seus membres. Els càrrecs de President/a, Vice-president/a, Secretari/ària i Tresorer/a han de ser exercits per persones diferents.

6. L’exercici del càrrec serà completament gratuït.

Article 16
1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de tres anys, i podran ser reelegits/des consecutivament pel mateix càrrec per un període més.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposen els motius
b. Malaltia que incapacite per exercir el càrrec
c. Baixa com a membre de l’associació
d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

3. Les vacants que es produesquen en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general que se celebre. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17
La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconega la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords necessaris en relació amb la compareixença davant dels organismes públics per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar el personal empleat que l’associació puga tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionen amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projecten dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagen d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts o l’ús de locals o edificis que puguen arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualssevol establiments de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi haja. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagen previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li haja estat delegada expressament.

Article 18
La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixen, i que en cap cas no pot ser inferior a sis mesos. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la composen.

Article 19
1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

2. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20
La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confie amb les facultats que crega oportú conferir-los en cada cas.

Article 21
Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique, si és procedent.

Capítol III. El president/a i vice-president/a de l’associació.

Article 22
1. El president/a de l’associació també serà president/a de la Junta Directiva. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b. Presidir i dirigir es debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació.
f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguen l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president/a es substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol IV. El tresorer/a i el secretari/ària.

Article 23
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president/a. La disposició de fons es determina en l’article 30.

Article 24
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, redactar i firmar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que haja de lliurar i dur el llibre registre de persones associades.

Capítol V. De les comissions o grups de treball

Article 25
1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguen formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

2. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al quadrimestre un informe detallat de les seves actuacions.

TITOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26
El Col·lectiu Vall de Vernissa podrà adquirir qualsevol tipus de bens i drets sense altres limitacions que les assenyalades per les lleis. Atenent a la seva naturalesa, aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27
El límit del pressupost anual es calcula que inicialment no excedirà de vint-i-cinc mil euros. Els recursos econòmics de l’associació es nodriran:
a. de les quotes que fixe l’Assemblea General per als seus membres.
b. de les subvencions oficials o particulars.
c. de donacions, herències i llegats.
d. de les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtenir-se.

Article 28
1. Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2. L’Assemblea General podrà establir quotes de ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o anualment, segons el que dispose la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 29
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 30
1. Als comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la signatura del president/a o vice-president/a, del tresorer/a i del secretari/ària.

2. Per a disposar de fons, seran suficient dos signatures, de les quals, una serà necessàriament la del tresorer/a o be la del president/a.

TITOL IV. INSPECCIONS I SANCIONS

Article 31
1. La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests estatuts correspon a l’Assemblea General.

2. La Junta Directiva vetllarà perquè es complisquen les normes que contenen els estatuts i pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.

TITOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.

Article 32
L’associació podrà ser dissolta:

a. si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per aquest fi amb caràcter extraordinari i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
b. per les causes determinades a l’article 39 del Codi Civil.
c. per sentencia judicial ferma

Article 33
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

Article 34
Dissolta l’associació, els seus béns passaran a l’associació resultant en cas de fusió, o seran deixats a una entitat pública o privada sense afany de lucre que, preferentment en l’àmbit de l’associació, serà assenyalada en l’acord de dissolució. En qualsevol cas, la documentació pròpia de l’associació Col·lectiu Vall de Vernissa passarà a l’arxiu públic que es decidesca en dit acord de dissolució.

Article 35
El membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagen contret voluntàriament.

Article 36
1. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest títol són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada, o bé els que el jutge, en el seu cas, decidesca.

2. Correspon als liquidadors:

a) vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació
b) concloure les operacions pendent i efectuar les noves que siguen necessàries per a la liquidació
c) cobrar els crèdits de l’associació
d) liquidar el patrimoni i pagar als creditors
e) sol·licitar la cancel·lació de l’associació en el Registre corresponent.